ADVOCATUUR

Juridische diensten voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en particulieren.

mediation

Mediation gericht met name op scheidingen en in de familiesfeer.

Advocatuur
Wat wij doen?

Van Bommel advocatuur en Mediation is actief in het hele familierecht, waaronder o.a. echtscheiding, gezag, omgang, alimentatie, (vernietiging) erkenning, gerechtelijke vaststelling vaderschap, OTS en UHP, Adoptie, maar zeker ook Mediation.

Personen die met Justitie in aanraking zijn gekomen (als dader of slachtoffer) kunnen bij ons terecht voor juridische ondersteuning. Ook Mediation tussen daders en slachtoffers wordt door het kantoor aangeboden. Via Mediation kan een toekomstgerichte en toekomstbestendige oplossing worden gevonden. Dit is een oplossing waar oog is voor de belangen van alle betrokken partijen en die door middel van Samenspraak tot stand komt.

Eke van Bommel heeft de specialistenopleiding familierecht bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators gevolgd alsmede de opleiding Mediation in strafzaken. Zij is vFAS lid en een geregistreerd vFAS en MFN mediator. Voor een snelle en correcte afwikkeling van uw conflict bent u bij van Bommel advocatuur en Mediation aan het goede adres.

Hoe kom ik in contact?

Bent u verwikkeld in een juridisch conflict, heeft u een vraag of wilt u gewoon een advies, neem dan dan contact op! In geval van een (aanstaande) procedure krijgt u vooraf altijd een inschatting van de mogelijkheden van uw zaak. U krijgt dan een duidelijk en eerlijk advies.

Onze rechtgebieden
Personen-en familierecht
 • echtscheiding
 • gezag en omgang
 • kinder
 • partneralimentatie
 • boedelverdeling
 • adoptie
 • erfrecht
 • scheidingsbemiddeling
Strafrecht
 • misdrijven
 • overtredingen
 • economisch strafrecht
 • jeugdstrafrecht
 • opiumwet
 • wegenverkeerswet
Arbeidsrecht
 • ontslagrecht
 • (arbeids)overeenkomsten
 • arbeidsongeschiktheid
 • concurrentie- en/of
  relatiebeding
 • reorganisaties
Direct een advocaat nodig?

Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult?
Neem direct contact op met ons.

Advocaat of mediator?

Meer weten?

Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult?
Neem direct contact op met ons.

Een scheidingssituatie kan complex zijn. Door emoties en vermoeilijkte communicatie kunnen mensen zich vervreemd voelen in een conflictsituatie. Aandacht voor de relationele kant van het conflict is dan ook belangrijk.

Uiteraard is er naast de relationele ook een zakelijke kant aan een scheidingssituatie. Het opstellen van een bijvoorbeeld ouderschapsplan, de verdeling van gemeenschappelijke goederen en soms een passend alimentatieplan is bij de wet vereist. Zaken die bij uitstek bij een advocaat passen.

Echter, onze mediators bieden meer dan alleen juridische kennis van een advocaat. Onze mediators zijn opgeleid om samen met u aan de slag te gaan met relationele kant van het conflict. Bij van Bommel advocatuur en Mediation hebben wij kennis van de psychologische processen die spelen tijdens conflictsituaties. Hierdoor kunnen wij u behalve het bieden van onze juridische kennis en het afhandelen van noodzakelijke formaliteiten ook ondersteuning in relationele kwesties.

Mediation
Wat is mediation?

Mediation is een vorm van conflictbeslechting waarbij een onafhankelijke derde de partijen helpt het conflict dat tussen hen is ontstaan op te lossen of hanteerbaar te maken.

Van Bommel Advocatuur en Mediation richt zich voornamelijk op de communicatie en begeleiding van het proces. Partijen hebben vaak beelden van elkaar, die niet meer met elkaar stroken. Het onderlinge vertrouwen is aangetast en zal moeten worden herstelt, zodat een een goed overleg weer mogelijk is. Vaak zijn er bepaalde communicatiepatronen zichtbaar en hebben partijen zich ingegraven in hun standpunten. Allemaal factoren die de conflictsituatie voeden. Insteek is uiteindelijk het hebben van “een goed gesprek”, waarin er door partijen gezamenlijk kan worden gekeken naar oplossingen die voor alle betrokken partijen, waaronder bijvoorbeeld kinderen, passend is.

Direct een Mediator nodig?

Heeft u een vraag, of wilt u graag een consult?
Neem direct contact op met ons.

Hoe werkt het?

Na bevestiging van de opdracht volgen er een aantal gezamenlijke gesprekken. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en bedoeld om kennis te maken en te inventariseren wat er speelt en wat de gespreksonderwerpen zullen zijn.

Bij het starten van het mediation traject zal een mediationovereenkomst door alle betrokken partijen worden getekend. Aan de hand van de inventarisatie zal er aan de slag worden gegaan met de inhoud. U bepaald wat er “op de agenda” staat. De Mediation zal uiteindelijk worden afgesloten middels vastlegging en bekrachtiging van de gemaakte afspraken. Omdat Eke van Bommel zowel advocaat als mediator is, kunnen alle handelingen terzake de vastlegging en betrachting van de gemaakte afspraken door haar volledig worden afgewikkeld. Voorwaarde voor mediation is dat partijen willen dat het conflict wordt opgelost en dat zij bereid zijn om constructief mee te werken aan een oplossing.

Eke Van Bommel kan u hierbij als geregistreerd vFAS en MFN scheidingsmediator behulpzaam zijn, omdat zij buiten het conflict staat. Ze is onafhankelijk en onpartijdig, maar zal wel waken voor de belangen van de betrokken partijen waaronder uw kinderen. Een oplossing middels mediation voorkomt over het algemeen ook toekomstige (nieuwe) problemen.

Een succesvolle formule.

Voordelen:

 • informeel
 • snel
 • ruimte voor het vinden van creatieve oplossingen
 • herstel van vertrouwen en overleg
 • een passende oplossing voor alle betrokkenen
 • voorkoming toekomstige problemen
 • beperking van kosten
 • Een prominente rol voor de belangen van de betrokken kinderen

Vrijwillig: er wordt deelgenomen op vrijwillige basis. Uiteraard verlangt het mediationtraject wel van (beide) partijen dat zij gemotiveerd zijn de Mediation te laten slagen. Er is dus geen sprake van vrijblijvendheid.
Vertrouwelijk: tenzij anders wordt afgesproken blijft alles wat binnen het mediationtraject wordt besproken vertrouwelijk.
Veilig: er wordt open en eerlijk met elkaar gecommuniceerd,
zonder dat partijen angst te hoeven hebben dat wat er gezegd wordt later tegen hen wordt gebruikt.

ADOPTIE

Wij zijn van mening dat ieder kind, waar ook ter wereld, heeft recht op ouders, een goede lichamelijke, geestelijke en minimale materiële verzorging en een liefdevolle omgeving om in op te groeien. Ieder kind heeft kortgezegd het recht om op te groeien in een gezin. Een en ander staat met zoveel woorden opgenomen in de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind. Er zijn echter veel kinderen in de wereld die een dergelijke gezinssituatie moeten missen. Adoptie (van het latijnse “adoptare” of “als kind aannemen”) is dan een mogelijkheid om een kind dat toch een gezin, met de bijbehorende liefde en aandacht, te geven. In tegenstelling tot een aantal decennia geleden, komen de meeste adoptiekinderen tegenwoordig uit het buitenland. Het gaat dan om zogenoemde interlandelijke adoptie.

Om voor adoptie in aanmerking te komen moet worden voldaan aan een aantal, in nationale en/of internationale wetgeving vastgelegde, voorwaarden.

Onze dienstverlening richt zich op het geven van advies en het voeren van procedures waarbij een adoptie naar Nederlands recht dan wel een door Nederland erkende adoptie uiteindelijk tot stand komt.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar onze andere website: adoptieadvocaat.nl of neem contact op via ons contactformulier

Wie zijn wij?
Wie wij zijn?

Van Bommel advocatuur & Mediation is een klein advocatenkantoor gevestigd te Appingedam.

Wij hebben een brede klantenkring uit het hele Eemsdeltagebied en dus kan er flexibel worden omgegaan met de tijd en plaats voor het houden van besprekingen.

Als advocaat en mediator is Eke van Bommel vooral betrokken bij familie- en strafrechtelijke kwesties. Door voortdurende bijscholing en specialisatie is er sprake van kwaliteit op hoog niveau en volgens de laatste wet- en regelgeving. In overleg met alle partijen zal in eerste instantie worden geprobeerd om tot een goede oplossing te komen. Dit bespaart tijd en geld. Indien nodig zal een procedure worden gestart, waarbij zowel oog is voor de feitelijke en juridische kant van de zaak maar ook zeker de persoonlijke omstandigheden. Kwaliteit en betrokkenheid staan bij ons hoog in het vaandel. U kunt dan ook rekenen op een professionele en creatieve aanpak, waarbij ook de praktische kant niet uit het oog wordt verloren. Het Resultaat staat bij van Bommel Advocatuur en Mediation altijd voorop.

vanbommel Advocatuur en Mediation Appingedam

Maar wat kost het?

Van Bommel Advocatuur en Mediation hecht grote waarde aan betaalbare juridische ondersteuning. Het eerste kennismakingsgesprek is in de regel dan ook kosteloos. Daarnaast wordt er een wekelijks spreekuur gehouden waar iedereen met een juridische vraag kosteloos terecht kan. Verder is het kantoor aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Gefinancierde rechtsbijstand, ook voor Mediation, behoort tot de mogelijkheden. Voor de voorwaarden hiervoor wordt verwezen naar www.rvr.org.nl.

Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt zullen de werkzaamheden krachtens een uurtarief verricht worden. Het standaard uurtarief 2016 bedraagt EUR 187,00 exclusief omzetbelasting en verschotten. Ook is het mogelijk dat er een vaste prijs wordt afgesproken voor een procedure, traject of advies zodat u op voorhand zekerheid en duidelijkheid hebt over de te maken kosten.

Gefinancierde rechtsbijstand; Indien het inkomen en/of vermogen beneden een bepaald niveau blijft, kan een verzoek om gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand worden gedaan. Dit betekent dat de overheid in voorkomende gevallen de (meeste) kosten van juridische bijstand voor haar rekening neemt.

Indien de Raad uw verzoek honoreert zal zij een zogenaamde eigen bijdrage vaststellen. Afhankelijk van uw inkomen bedraagt de eigen bedrage minimaal € 287,00  en maximaal € 796,00 per procedure, na aftrek van een te verkrijgen korting middels een doorverwijzing van het Juridische Loket (0900 – 80 20) De eigen bijdrage is een eenmalige bedrag die u voor de werkzaamheden terzake de juridische bijstand voldoet.

Deze bijdrage wordt voorwaardelijk opgelegd en bij het einde van de procedure wordt gekeken naar het resultaat. Aan de hand van het verkregen resultaat zal de Raad een beslissing nemen of definitief gefinancierde rechtsbijstand wordt verstrekt. Mocht dit niet meer het geval zijn dat zal met terugwerkende kracht de kosten voor de verrichte werkzaamheden in rekening worden gebracht.

Eventuele andere kosten, zoals griffierecht, uittreksels en overige verschotten, dienen naast de eigen bijdrage worden voldaan. Deze komen niet voor vergoeding door de Raad in aanmerking. De rechtbank rekent in het geval van gefinancierde rechtsbijstand wel met een verlaagd griffierecht. Voor overige informatie wordt u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand. www.rvr.org.nl

Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en u kiest voor mediation, dan bedraagt uw eigen bijdrage minimaal € 53,00 en maximaal € 105 euro

Rechtsbijstandsverzekering
De laatste jaren nemen steeds meer rechtsbijstandverzekeraars een vrije advocaat keuze op. Dit houdt in dat u zelf uw advocaat kunt kiezen, waarbij uw verzekeraar de kosten van rechtsbijstand rechtstreeks aan de advocaat voldoet. Er dient hiertoe zelf een aanvraag te worden ingediend bij de verzekeraar en deze zal vervolgens met de advocaat in contact treden om afspraken over de rechtsbijstand te maken. Partijen blijven de opdrachtgever en cliënt.

Voor vergoeding van kosten van mediation stelt de verzekeraar vaak de eis dat de mediator MFN gecertificeerd is. Mr. Eke van Bommel is dit.

Verschotten
Voor de uitvoering van de opdracht bent u in voorkomende gevallen zogenaamde verschotten verschuldigd. Deze verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die ten behoeve van u zijn voldaan (zoals griffierecht, reis- en verblijfskosten, deurwaarderskosten en kosten van ingeschakelde derden).

Kantoorkosten
Van Bommel Advocatuur en Mediation hanteert een percentage van 6% aan advocaatkosten.

Vaste prijsafspraak
Van Bommel advocatuur en Mediation biedt de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken voor:

 • Mediation
 • Adoptie
 • Alimentatie

(Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden)

Alimentatiecheck

 • Voldoet de te betalen of de te ontvangen alimentatie nog wel aan de maatstaven?
 • Wordt niet teveel of te weinig betaald?
 • Alvorens een procedure te starten bestaat de mogelijkheid een herberekening te laten maken, hetzij
 • op basis van een Lichte Advies Toevoeging (LAT)
 • op basis van een vaste prijs.
 • Mocht uit de herberekening een procedure voortvloeien, dan zal hetgeen voldaan is in mindering worden gebracht op de declaratie.

Second Opinion

 • Inhoud oud/nieuw convenant
 • Terzake een ouderschapsplan
 • Welke rechten en plichten als verantwoordelijkheden gelden er voor ouders
 • Check van onafhankelijke derde van een reeds opgesteld concept

CONTACT
van Bommel Advocatuur en Mediation

Adres:
Kniestraat 10,

9901 AD Appingedam

Postbus 5
9900 AA Appingedam

  •   +31 (0)59 6670 505
  •   +31  (0)59 6681 020
  •   info@vanbommeladvocatuur.nl
  •   NL17 ABNA 0492 1604 06
   T.A.V. Stichting Beheer Derdengelden van Bommel Advocatuur

Openingstijden van Bommel advocatuur en Mediation:
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00uur.